potter wasp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potter wasp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potter wasp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potter wasp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potter wasp

    any of various solitary wasps that construct vase-shaped cells of mud for their eggs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).