potterer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potterer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potterer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potterer.

Từ điển Anh Việt

  • potterer

    * danh từ

    người làm tắc trách (nhất là người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potterer

    Similar:

    putterer: a person who putters about