point of difference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

point of difference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm point of difference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của point of difference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • point of difference

    * kinh tế

    điểm khác biệt then chốt