point of an abscess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

point of an abscess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm point of an abscess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của point of an abscess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • point of an abscess

    * kỹ thuật

    y học:

    điểm vỡ áp xe