plain of regression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plain of regression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plain of regression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plain of regression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plain of regression

    * kỹ thuật

    đồng bằng biển lùi