pinion stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion stand

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá bánh răng (máy cán)