pinion shaped cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion shaped cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion shaped cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion shaped cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion shaped cutter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dao xọc răng