pinion drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinion drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinion drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinion drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pinion drive

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kéo bằng pi nhông