pierre corneille nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre corneille nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre corneille giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre corneille.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre corneille

    Similar:

    corneille: French tragic dramatist whose plays treat grand moral themes in elegant verse (1606-1684)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).