pierre abelard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre abelard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre abelard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre abelard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre abelard

    Similar:

    abelard: French philosopher and theologian; lover of Heloise (1079-1142)

    Synonyms: Peter Abelard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).