peter abelard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peter abelard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peter abelard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peter abelard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peter abelard

    Similar:

    abelard: French philosopher and theologian; lover of Heloise (1079-1142)

    Synonyms: Pierre Abelard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).