pierre joseph proudhon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre joseph proudhon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre joseph proudhon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre joseph proudhon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre joseph proudhon

    Similar:

    proudhon: French socialist who argued that property is theft (1809-1865)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).