perch ground water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perch ground water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perch ground water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perch ground water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perch ground water

    * kỹ thuật

    nước ngầm cơ bản

    nước ngầm treo