perched block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perched block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perched block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perched block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perched block

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khối treo