perchloric acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perchloric acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perchloric acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perchloric acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perchloric acid

    a powerful oxidizing agent; forms perchlorates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).