perchloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perchloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perchloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perchloride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perchloride

    a chloride containing an unusually high proportion of chlorine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).