perchance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perchance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perchance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perchance.

Từ điển Anh Việt

 • perchance

  /pə'tʃɑ:ns/

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, có thể

  tình cờ, ngẫu nhiên, may ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perchance

  through chance, "To sleep, perchance to dream.."

  Synonyms: by chance

  Similar:

  possibly: by chance

  perhaps she will call tomorrow

  we may possibly run into them at the concert

  it may peradventure be thought that there never was such a time

  Synonyms: perhaps, maybe, mayhap, peradventure