pedestrian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestrian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestrian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestrian.

Từ điển Anh Việt

 • pedestrian

  /pi'destriən/

  * tính từ

  bằng chân, bộ

  (thuộc) đi bộ

  nôm na, tẻ ngắt, chán ngắt, không lý thú gì

  * danh từ

  người đi bộ, khách bộ hành

  (thể dục,thể thao) vận động viên (môn) đi bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pedestrian

  * kỹ thuật

  người đi bộ

  người đi bộ (trên đường hoặc cầu)

  xây dựng:

  khách bộ hành

  giao thông & vận tải:

  thuộc đi bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet