footer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

footer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm footer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của footer.

Từ điển Anh Việt

 • footer

  /'futə/

  * danh từ

  (từ lóng) môn bóng đá

 • footer

  (Tech) lề dưới, phần chân trang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • footer

  * kinh tế

  cơ cấu cấp liệu

  cơ cấu nạp liệu

  * kỹ thuật

  dòng cuối trang

  toán & tin:

  chân trang

  cuối trang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • footer

  (used only in combinations) the height or length of something in feet

  he is a six-footer

  the golfer sank a 40-footer

  his yacht is a 60-footer

  Similar:

  pedestrian: a person who travels by foot

  Synonyms: walker

  footnote: a printed note placed below the text on a printed page