pedestrianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestrianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestrianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestrianism.

Từ điển Anh Việt

  • pedestrianism

    xem pedestrian