pedestrianize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestrianize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestrianize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestrianize.

Từ điển Anh Việt

  • pedestrianize

    xem pedestrianise