pedestrianise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestrianise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestrianise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestrianise.

Từ điển Anh Việt

  • pedestrianise

    Cách viết khác : pedestrianize