parameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parameter.

Từ điển Anh Việt

 • parameter

  /pə'ræmitə/

  * danh từ

  (toán học) thông số, tham số, tham biến

 • Parameter

  (Econ) Thông số.

  + Một lượng không đổi ở một bối cảnh nào đó.

 • parameter

  thông số, tham số

  p. of distribution tham số phân phối

  p. of location (thống kê) tham số vị trí

  age p. tham số tuổi, tham số tăng

  characteristic p. tham số đặc trưng

  conformal p. tham số bảo giác

  differential p. tham số vi phân

  dimensionless p. tham số không thứ nguyên

  direction p. tham số chỉ phương

  geodesic p. tham số trắc địa

  incidental p. (thống kê) các tham số không cốt yếu

  isometric p. tham số đẳng cự

  local p. (giải tích) tham số địa phương

  lumped p. (điều khiển học) tham số tập trung

  mean p. tham số trung bình

  mixed differential p. tham số vi phân hỗn tạp

  nuisance p. (thống kê) tham số trở ngại

  program(me) p. tham số chương trình

  statistic (al) p. tham số thống kê

  stray p. tham số parazit

  superfluous p. tham số thừa

  time-varying p. (điều khiển học) tham số thay đổi theo thời gian

  uniformizing p. tham số đơn trị hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parameter

  * kinh tế

  tham số

  thông số

  * kỹ thuật

  biến số

  đặc trưng

  giá trị

  tham số

  cơ khí & công trình:

  tham biến

  toán & tin:

  tham số, thông số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parameter

  a constant in the equation of a curve that can be varied to yield a family of similar curves

  Synonyms: parametric quantity

  any factor that defines a system and determines (or limits) its performance

  a quantity (such as the mean or variance) that characterizes a statistical population and that can be estimated by calculations from sample data

  Similar:

  argument: (computer science) a reference or value that is passed to a function, procedure, subroutine, command, or program