parameterize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parameterize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parameterize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parameterize.

Từ điển Anh Việt

  • parameterize

    xem parameterise

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parameterize

    * kỹ thuật

    tham số hóa