parameter ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parameter ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parameter ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parameter ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parameter ram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    RAM tham số