musical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musical.

Từ điển Anh Việt

 • musical

  /'mju:zikəl/

  * tính từ

  (thuộc) nhạc, (thuộc) âm nhạc

  musical art: nghệ thuật âm nhạc

  du dương, êm tai, thánh thót

  a musical voice: giọng nói du dương

  thích nhạc, có năng khiếu về nhạc, biết thưởng thức nhạc; giỏi nhạc

  được phổ nhạc, có nhạc kèm theo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • musical

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  ca kịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • musical

  a play or film whose action and dialogue is interspersed with singing and dancing

  Synonyms: musical comedy, musical theater

  characterized by or capable of producing music

  a musical evening

  musical instruments

  talented in or devoted to music

  comes from a very musical family

  Antonyms: unmusical

  characteristic of or resembling or accompanied by music

  a musical speaking voice

  a musical comedy

  Antonyms: unmusical

  Similar:

  melodious: containing or constituting or characterized by pleasing melody

  the melodious song of a meadowlark

  Synonyms: melodic

  Antonyms: unmelodious