mons veneris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mons veneris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mons veneris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mons veneris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mons veneris

  * kỹ thuật

  y học:

  gò vệ nữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mons veneris

  Similar:

  mons: a mound of fatty tissue covering the pubic area in women

  Synonyms: mons pubis