monster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monster.

Từ điển Anh Việt

 • monster

  /'mɔnstə/

  * danh từ

  quái vật, yêu quái

  con vật khổng lồ (như giống voi khổng lồ thời tiền sử)

  (nghĩa bóng) người tàn bạo, người quái ác; người gớm guốc

  a monster of cruelty: một người vô cùng tàn bạo, một con quỷ độc ác

  quái thai

  * tính từ

  to lớn, khổng lồ

  a monster ship: một chiếc tàu khổng l

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • monster

  * kỹ thuật

  quái vật

  y học:

  quái thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • monster

  an imaginary creature usually having various human and animal parts

  a cruel wicked and inhuman person

  Synonyms: fiend, devil, demon, ogre

  (medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus

  Synonyms: teras

  Similar:

  giant: someone or something that is abnormally large and powerful

  Synonyms: goliath, behemoth, colossus

  freak: a person or animal that is markedly unusual or deformed

  Synonyms: monstrosity, lusus naturae