long-range transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range transport

    * kỹ thuật

    môi trường:

    sự tải đi xa