long-range interference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range interference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range interference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range interference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range interference

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thoa tầm dài