long-range plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range plan

    * kinh tế

    kế hoạch dài hạn