long-range shovel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range shovel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range shovel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range shovel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range shovel

    * kỹ thuật

    máy xúc cần dài