long-range order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range order

    * kỹ thuật

    y học:

    trật tự xa