long-range navigation (loran) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range navigation (loran) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range navigation (loran) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range navigation (loran).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range navigation (loran)

    * kỹ thuật

    dần đường tầm dài

    đạo hàng đường dài

    hệ loran