long-range action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-range action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-range action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-range action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-range action

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tác dụng tầm xa