liquid stand pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquid stand pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquid stand pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquid stand pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquid stand pipe

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống chỉ mức lỏng