liquid river piping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquid river piping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquid river piping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquid river piping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquid river piping

    * kỹ thuật

    ống lỏng lên