liquid oxygen pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquid oxygen pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquid oxygen pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquid oxygen pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquid oxygen pump

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bơm ôxi lỏng