liquid displacement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquid displacement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquid displacement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquid displacement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquid displacement

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đẩy bằng chất lỏng