lion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lion.

Từ điển Anh Việt

 • lion

  /'laiən/

  * danh từ

  con sư tử

  (thiên văn học) (Lion) cung Sư tử

  (số nhiều) cảnh lạ; vật lạ, vật quý, vật hiếm

  to see the lions: đi xem những vật lạ; đi thăm những cảnh lạ (ở một nơi nào)

  người nổi danh, người có tiếng; người tai mắt, người được nhiều nơi mời mọc

  người gan dạ

  (Lion) quốc huy nước Anh

  the British Lion: nước Anh nhân cách hoá

  lion in the path (way)

  vật chướng ngại, vật chướng ngại tưởng tượng

  lion's share

  phần lớn nhất, phần của kẻ mạnh

  lion's skin

  sự can đảm ngoài mặt

  lion of the day

  người mà thiên hạ đều chú ý

  to rush into the lion's mouth

  to put (run) one's head into the lion's mouth

  lao đầu vào chỗ nguy hiểm, lao đầu vào chỗ chết

  to twist the lion's tail

  chửi (chế giễu) nước Anh (nhà báo ngoại quốc, nhất là Mỹ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lion

  * kinh tế

  sư tử

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sư tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lion

  large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male

  Synonyms: king of beasts, Panthera leo

  a celebrity who is lionized (much sought after)

  Synonyms: social lion

  Similar:

  leo: (astrology) a person who is born while the sun is in Leo

  leo: the fifth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about July 23 to August 22

  Synonyms: Leo the Lion