lady emma hamilton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lady emma hamilton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lady emma hamilton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lady emma hamilton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lady emma hamilton

    Similar:

    hamilton: English beauty who was the mistress of Admiral Nelson (1765-1815)

    Synonyms: Amy Lyon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).