juvenile delinquency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile delinquency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile delinquency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile delinquency.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile delinquency

    Similar:

    delinquency: an antisocial misdeed in violation of the law by a minor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).