juvenile amaurotic idiocy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile amaurotic idiocy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile amaurotic idiocy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile amaurotic idiocy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile amaurotic idiocy

    Similar:

    spielmeyer-vogt disease: a congenital progressive disorder of lipid metabolism having an onset at age 5 and characterized by blindness and dementia and early death

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).