juvenile body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile body

    the body of a young person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).