juvenile rheumatoid arthritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile rheumatoid arthritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile rheumatoid arthritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile rheumatoid arthritis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile rheumatoid arthritis

    Similar:

    still's disease: a form of rheumatoid arthritis that affects children; large joints become inflamed and bone growth may be retarded

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).