juvenile wart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile wart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile wart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile wart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile wart

    a small benign growth on the faces of hands of children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).