juvenile court nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juvenile court nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juvenile court giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juvenile court.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juvenile court

    a court having jurisdiction over dependent and delinquent children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).