spielmeyer-vogt disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spielmeyer-vogt disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spielmeyer-vogt disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spielmeyer-vogt disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spielmeyer-vogt disease

    a congenital progressive disorder of lipid metabolism having an onset at age 5 and characterized by blindness and dementia and early death

    Synonyms: juvenile amaurotic idiocy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).