installment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installment.

Từ điển Anh Việt

 • installment

  /in'stɔ:lmənt/ (installment) /in'stɔ:lmənt/

  * danh từ

  phần trả mỗi lần (của một số tiền); phần cung cấp mỗi lần, phần đăng (báo...) mỗi lần

  to pay for a bicycle by instalments: trả tiền mua một chiếc xe đạp làm nhiều lần

  a short story in three instalments: một truyện ngắn đăng làm ba kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • installment

  * kinh tế

  lần trả

  phần trả mỗi lần

  sự trả góp

  sự trả làm nhiều kỳ

  tiền trả góp

  * kỹ thuật

  trả tiền ngay

  hóa học & vật liệu:

  khoản trả mỗi lần

  phần trả mỗi lần

  toán & tin:

  sản xuất kịp thời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • installment

  a payment of part of a debt; usually paid at regular intervals

  a part of a published serial

  Synonyms: instalment

  Similar:

  episode: a part of a broadcast serial

  Synonyms: instalment

  installation: the act of installing something (as equipment)

  the telephone installation took only a few minutes

  Synonyms: installing, instalment