installment delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installment delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installment delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installment delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installment delivery

    * kinh tế

    giao hàng từng phần

    sự giao hàng dần